پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

حادثه سقوط از داربست (2)
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

در تاریخ 87/8/25 کارگر محمد  مشغول بتن پاشی (توسط دستگاه شات کریت) نمای طبقه سوم ساختمان فوق در ارتفاع حدود 9-8 متری از سطح زمین بر روی جایگاه کار روی داربست می باشد 0( لازم به توضیح است جایگاه کار یک تخته داشته وحفاظ مناسب اطراف جایگاه در ارتفاع استاندارد نصب نگردیده ، ضمن اینکه داربست از سمت دیوار که فاصله ای حدود نیم متر دارد فاقد حفاظ بوده است )0 پروژه مذکور مربوط به مسکن وشهر سازی میباشد که به شرکت A  بعنوان پیمانکار واگذار وشرکت مذکور نیز انجام عملیات مختلف از جمله نماکاری-حفر چاه تیرریزی بتن پاشی و000) را به پیمانکاران جزء واگذار می نماید که از آن جمله بتن پاشی را به دایی کارگر مصدوم بصورت پیمانکار B واگذار وکارگر توسط دایی خود بکارگیری می شود، در روز حادثه کارگر در حال بتن پاشی نمای طبقه سوم بر روی جایگاه کار داربست می باشد که ناگهان شلنگ دستگاه از دست وی رها وباعث سقوط کارگر از قسمت جلو بین داربست ودیوار ساختمان می گردد و باعث مصدومیت وشکستگی از ناحیه دست وپای راست وی میگردد0(لازم به توضیح است کارگر فاقد هرگونه وسایل حفاظت فردی بوده است.)

به نظر شما مقصرین حادثه چه کسانی و به چه میزان هستند؟


کلمات کلیدی: