پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

مراحل بررسی حوادث ناشی از کار
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸  

مراحل بررسی حوادث ناشی از کار  :

1-مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی ( دادگستری یا مجتمع قضایی ) ویا به کلانتریها برای طرح شکوائیه یا دادخواست.

2- بررسی شکوائیه اولیای دم یا خود شخص  حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی وصدور دستور و ارجاع به کلانتری مربوطه.


3-مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی ایجاد حادثه

4-مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی قانونی به کلانتری وبه بازرسان کار

5-مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان ، تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار

6-بررسی حادثه توسط بازرس کار و تنظیم گزارش حادثه  براساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه و کارفرما و غیره

7-تحویل گزارش حادثه از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری به منظور ارجاع به مراجع قضایی.

8-کارفرمایان موظفند مطابق تبصره یک ماده 95 پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال به ادارات کار و سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند


کلمات کلیدی: