پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آشنایی با بازرس کار و وظایف قانونی وی
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

آشنایی با بازرسی کار

***ماده 96 قانون کار: به منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف-نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آورو خطرناک،مدت کار ، مزد،رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای مقررات ق.ک.و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.


+ ماده 99 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کارحق دارندبه منظوراطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
 + ماده 100 قانون کار:کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه ای  با امضاء وزیر کار هستند.

-+ ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
 - تبصره 1 - بازرسان کار می توانند بعنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند
- تبصره 2- بازرسان کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً بعنوان بازرس کار در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت نمایند.
 ماده 102 قانون کار: بازرسان کار  نمی توانند در کارگاههایی اقدام به بازرسی کنند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول آنها به طور مستقیم ذینفع باشند.
 ماده103قانون کار: بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود بدست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعات داده اند و یا موارد تخلف را گوشزد نموده اند،فاش نمایند.
 ماده 104 قانون کار:  کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع از ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول قانون کار گردند و یا مانع از انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند،حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.(ماده 179 قانون کار)


کلمات کلیدی: