پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آیا میدانید چرا پرندگان هنگامیکه که روی سیم برق می نشینند دچار برق گرفتگی نمی شوند؟