پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

 

گزارش حادثه تراكتور                                                                                

شرح وقوع حادثه :

مقارن ساعت 23:00  شب 87/2/20 آقاي A راننده تراكتور آقاي B مشغول جمع آوری خرمن گندم  و هدايت آن با وسيله مذكور به نزديك خرمنكوب تراكتور ديگر مي گردد كارگر C فوق بدليل خستگي زياد از فرصت استفاده نموده و تا زمانيكه گندم  جلوي خرمنكوب را تخليه نمايند در بين دسته هاي گندم مي خوابد بدون اينكه به كسي اطلاع دهد، راننده تراكتور (كه فاقد چراغ روشنايي بوده است ) درحال جلو بردن دسته هاي گندم  متوجه فردي مي شود كه جلوي بيل بلند شده و دوباره به زمين مي خورد نامبرده وسيله را متوقف مي نمايد كه نهایتاٌ حادثه باعث مصدومیت كارگر از ناحيه كمر و دست چپ مي گردد.

به نظر شما مقصر حادثه چه كسي و به چه ميزان است؟

 

حادثه سقوط از داربست(2) 

 

در تاريخ 87/8/25 كارگر محمد  مشغول بتن پاشي (توسط دستگاه شات كريت) نماي طبقه سوم ساختمان فوق در ارتفاع حدود 9-8 متري از سطح زمين بر روي جايگاه كار روي داربست مي باشد 0( لازم به توضيح است جايگاه كار يك تخته داشته وحفاظ مناسب اطراف جايگاه در ارتفاع استاندارد نصب نگرديده ، ضمن اينكه داربست از سمت ديوار كه فاصله اي حدود نيم متر دارد فاقد حفاظ بوده است )0 پروژه مذكور مربوط به مسكن وشهر سازي ميباشد كه به شركت A  بعنوان پيمانكار واگذار وشركت مذكور نيز انجام عمليات مختلف از جمله نماكاري-حفر چاه تيرريزي بتن پاشي و000) را به پيمانكاران جزء واگذار مي نمايد كه از آن جمله بتن پاشي را به دايي كارگر مصدوم بصورت پيمانكار B واگذار وكارگر توسط دايي خود بكارگيري مي شود، در روز حادثه كارگر در حال بتن پاشي نماي طبقه سوم بر روي جايگاه كار داربست مي باشد كه ناگهان شلنگ دستگاه از دست وي رها وباعث سقوط كارگر از قسمت جلو بين داربست وديوار ساختمان مي گردد و باعث مصدوميت وشكستگي از ناحيه دست وپاي راست وي ميگردد0(لازم به توضيح است كارگر فاقد هرگونه وسايل حفاظت فردي بوده است.)

به نظر شما مقصرين حادثه چه كساني و به چه ميزان هستند؟

 

حادثه برخورد تيرآهن به دست كارگر(3)

در پروژه كارخانه خوراك دام كارگري 56 ساله (فاقد مهارت فني و حرفه اي در جوشكاري بلكه بصورت تجربي تا حدي ياد داشته و بعنوان كارگر ساده مدت 2 ماه در كارگاه مشغول بكار بوده است )بدستور كارفرما در قسمت سوله نيمه تمام سيلوي شماره 3 مشغول جوشكاري تيرآهن مي گردد.6 سيلو ها بصورت مخروطي شكل كه 5 متر مخروطي آنها در زمين كنده شده است در مجاورت هم قرار داشته اند كه توسط ديوارهاي 45 سانتي متري از هم جدا شده اند طول هر سيلو 15 متر و عرض آن 6 متر مي باشد كه در طول سيلو پايه ها توسط تيرآهن 14 بهم متصل مي گردند كارفرما يك شاخه آهن 12 متري را روي ديوار بين سيلو ها (45 سانتي متري ) قرار داده و يك آهن 3 متري نيز در امتداد آن كه كارگر آن را بهم جوش تا پايه هاي سيلو را بوسيله آن متصل نمايند كارگر يك طرف تيرآهن راجوشكاري نموده و با آچار F اقدام به برگرداندن تيرآهن در روي ديوار مي نمايد نا طرف ديگر را جوش دهد كه سر ديگر شاخه 12 متري به داخل سيلو سقوط و از سمت نزديك بوي به دست نامبرده برخورد و از ناحيه زند زيرين دست چپ و تاندن قسمت بالاي مچ دچار شكستگي شديد و مصدوميت مي گردد.

به نظر شما مقصر يا مقصرين حادثه چه كساني هستند؟

 

گزارش حادثه مربوط به دستگاه بولت زن: 

در تاریخ 87/11/20  کارگر حسین در کارگاه  آهن فروشی احمد مشغول بکار میگردد نامبرده از حدود 10 ماه قبل از آن بعنوان کارگر ساده استخدام و پس از 5 ماه کار در کارگاه  بعنوان کارگر بولت زن مشغول بکار می شود(دستگاههای بولت زنی میلگردها نمونه کوچکی از دستگاههای تراشکاری می باشند تصویر پیوست) در روز حادثه کارگر مشغول رزوه دادن میلگرد با نمره 22 بوده است که آستین پیراهنش به حدیده دستگاه گیر نموده و باعث شکستگی دست وی از دو ناحیه می گردد. توضیح اینکه لباس مورد استفاده توسط کارگر از نوع معمولی با آستین بلند و سر آستین نیز چسیدار بوده که ظاهراً خاصیت خود را از دست داده  است.

 

به نظر شما مقصرین این حادثه چه کسانی هستند؟