پیشگیری از حوادث ناشی از کار

ترويج فرهنگ ايمني و حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها

آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩  

هیات وزیران در جلسه مورخ ٨٠/١٢/٢٢ بنابه پیشنهادی مشترک شماره ١٢٩٠٢۶مورخ ٨٠/١٢/١٩ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧۶) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣۵۴و الحاق دو تبصره به ماده (٧۶) مصوب ١٣٧١- مصوب ١٣٨٠ آیین‎نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده‌ 1: کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می‌باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می‌شوند:


کلمات کلیدی: